אתיקה מקצועית של נוטריון

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

נוטריון הוא עורך דין בעל שנות ותק רבות ומעמד מיוחד. במסגרת מעמד זה הוא רשאי לאשר ולאמת חתימות, זהות, העתקים, תרגומים ועוד ולקביעתו יש תוקף משפט אשר תופס גם בבית המשפט. לא כל אחד ואפילו לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון. על מנת שעורך דין יהיה נוטריון עליו להיות עם ותק של עשר שנים לפחות כעורך דין בישראל ובנוסף עליו ללמוד, לקבל הסמכה ואישור מועדה מיוחדת במשרד המשפטים. בגלל הכח אשר מושם בידי הנוטריון, נקבעו חוקי אתיקה נוקשים בחוק המחייבים את כלל הנוטריונים.

שמירה על סודיות

מתוקף תפקידו של נוטריון הוא נחשף למידע אשר כלול במסמכים שונים: תעודות, רשימות מצאי, צוואות וחוזי ממון קדם נישואין, לדוגמה. חוקי האתיקה של הנוטריונים קובעים כי המידע לו נחשף הנוטריון יישמר על ידו בסודיות מוחלטת והוא אינו רשאי לשתף אותו עם אחרים. הנושא משמעותי במיוחד כאשר מדובר במידע רגיש כמו חוזים, או צווי ירושה. לעתים אפילו מידע אשר על פניו נראה זניח כגון סיום מערכת יחסים קודמת עשוי להיות מידע נפיץ בנסיבות מתאימות.

נאמנות לכלל הפונים

על פי כללי האתיקה של הנוטריונים עליהם לספק שירות מקצועי עבור כל הפונים, גם אם רק אחד מהם משלם את שכר טרחתם. כאשר הפעולה הנוטריונית היא עבור יותר מאשר אדם בודד עליהם לפעול בנאמנות ובמסירות על מנת לתת שירות מקצועי עבור הפונים כולם ללא תלות במשלם.

איסור פרסום

לנוטריונים אסור לעשות פרסומת לשירותיהם או לשדל אנשים להשתמש בשירותיהם, מלבד בהתאם לכללי האתיקה הרשומים בלשכת עורכי הדין.

התנהלות עסקית

כיוון שבידיו של נוטריון כח רב, נאסר על נוטריונים לעבוד כשכירים בעת מילוי תפקידם כנוטריונים, להכנס לשותפות עם אחרים שאינם נוטריונים באופן שהעבודה שהם עושים כנוטריונים מושפעת ממנה, או להעביר חלק משכר טרחתם לאחרים.

ללא משוא פנים

על מנת למנוע מצבים של ניגוד אינטרסים, נוטריון אינו רשאי לתת שירותים נוטריונים עבור עצמו, מישהו ממשפחתו או עסקיו. משפחה בדרגה ראשונה, כולל משפחה מנישואים וכן סבים וסבתות וכדומה אינם יכולים לקבל שירותים נוטריונים אצל נוטריון המקושר אליהם ויהיה עליהם לפנות לנוטריון אחר כדי לקבל שירותים אלו. לא רק המשפחה מנועה מלקבל שירותים נוטריונים אלא גם כל עסק שנמצא בבעלותו של הנוטריון ובכלל זה שותפים עסקים, עובדים או תאגידים הנמצאים בליטתו של הנוטריון.

חוקי אתיקה ספציפיים בנושאים שונים

מלבד חוקי האתיקה הכלליים החלים על נוטריונים ישנם חוקים ספציפיים אשר רלוונטיים עבור השירותים השונים. לדוגמה, כאשר נוטריון מוודא חתימה של אדם על מסמך או חוזה, עליו לזהות את אותו האדם על סמך תעודה רשמית הכוללת תמונה עדכנית. כמו כן, החתימה תעשה בפני הנוטריון ובנוכחותו. באופן דומה, אם הנוטריון נדרש לאשר כי מסמך כלשהו זהה למקור – על פי חוקי האתיקה של הנוטריונים הוא יוכל לעשות זאת רק אם יש בידיו ואל מול עיניו ממש גם את העתק וגם את המקור.

נושא אחר אשר רלוונטי לשירותים ספציפיים המסופקים על ידי נוטריונים הוא נושא הידע המקצועי הנוסף הנדרש על ידם מעת לעת. לדוגמה, כאשר נוטריון נדרש לבצע תרגום נוטריוני, החוקים האתיים מאפשרים לו לבצע תרגום מאושר כזה רק במידה והוא דובר את שתי השפות, זו שממנה מתרגמים והשפה שאליה מתרגמים, על בוריין. מכלול הסעיפים הנוגעים לשירותים ספציפיים של עבודת הנוטריון רשומים תחת סעיפים 11-16 לחוק הנוטריונים.

דוגמה נוספת לנושא הכרת התחום הוא רשימת מצאי. רשימת מצאי המאושרת על ידי נוטריון תנתן רק אם הרשימה נערכה על ידי הנוטריון הוא שהיא נערכה בפניו והוא בקיא בתחום.

מי הגופים האחראים על החלת חוקי האתיקה עבור נוטריונים?

קיימים שני גופים אשר מתפקידם לוודא כי חוקי האתיקה של הנוטריונים נשמרים. הגוף הראשון הוא לשכת עורכי הדין. בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין עוסק ופוסק לגבי תלונות שהוגשו כנגד נוטריונים. לקוחות וכל אדם אחר שיש לו תלונה לגבי התנהלות של נוטריון או שהוא חושב שנוטריון כלשהו עובר עבירה משמעתית, יכול להגיש תלונה ליועץ המשפטי לממשלה. תפקידו של היועץ במקרה הזה היא לבדוק את התלונה ובמידה ויש בה ממש לפנות לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בבקשה להעמיד את הנוטריון לשימוע או לדין משמעתי. התלונה יכולה גם להיות מוגשת ישירות ללשכת הרישוי לנוטריונים במשרד המשפטים, שהיא הגוף השני שאחראי לאכיפת חוקי האתיקה של נוטריונים.

בתלונות המגיעות ישירות ללשכת עורכי הדין הקובל יהיה מגיש התלונה. כאשר התלונה עוברת דרך היועץ המשפטי לממשלה, הקובל יהיה לרב היועץ עצמו.

בדיון משמעתי בלשכת עורכי הדין הנוגעת לתלונה שהוגשה כנגד נוטריון, ישבו בין הדיינים לפחות שני נוטריונים. סמכויות הענישה של בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין היא נרחבת, הכל במידה והתאם לתלונה המוגשת. בית הדין יכול להסתפק בנזיפה, אזהרה או קנס כספי במקרים הקלים יותר. במקרים חמורים עלול בית הדין להורות על השעיה זמנית של רישיון הנוטריון או על ביטולו כליל.

האם מעבר על חוקי האתיקה פוגע בחוקיות השירותים שניתנו?

ניתן לחלק את חוקי האתיקה של הנוטריונים לשלושה סוגים: חוקים מקצועיים הנוגעים לשירותים ספציפיים שניתנים, חוקים שמטרתם לשמור על כבוד המקצוע ועל ניקיון כפיים כללי וחוקי שמירה על הסודיות.

גם אם נוטריון עובר עבירה שייעודה היא לשמור על כבוד המקצוע (למשל פרסום אסור) הרי שעבודתו והשירותים שניתנו לא יפגעו, בוודאי שלא ישירות. כאשר יש מעבר על חוקים מסוג זה הפגיעה לא תהיה בחוקיות המסמכים שהנוטריון אישר אבל זה עלול  להעמיד בספק את יושרו המקצועי של הנוטריון ולסכן את תוקף רישיונו לשמש כנוטריון על פי דין.

כאשר חוקי האתיקה נוגעים לשירותים ספציפיים, הפגיעה עלולה להיות גם בתוקף השירות שניתן. אם למשל נוטריון נותן אישור לזיהוי אדם ללא תעודה מזהה קבילה או שלא בפניו, עצם הזיהוי יכול להיות מוטל בספק. בנוגע לתרגומים נוטריונים, נוטריון רשאי לבצע את התרגומים בעצמו או לאשר תרגום שנעשה על ידי מתרגם מקצועי רק אם הוא שולט בשתי השפות. ישנה אפשרות של אימות התרגום במקרים אחרים רק כאשר מצורף תצהיר של המתרגם והאימות הוא של התצהיר.

פגיעה בסודיות גם היא אינה פוגעת בשירות שניתן אך ישנה רגישות גבוהה למעבר על חוקי אתיקה בתחום הזה כיוון שהנוטריון נחשף במסגרת תפקידו לנושאים רבים רגישים מבחינה אישית ומסחרית והמטרה היא להגן על קהל הלקוחות ולמנוע פרסום של נושאים אלו.

 

 

מעמדו של הנוטריון נלקח ברצינות על ידי לשכת עורכי הדין ומשרד המשפטים. בידי הנוטריון ניתן כח רב ונדרשים חוקי אתיקה נוקשים על מנת להגן על מעמד זה ולוודא השירותים ניתנים באמינות, מסירות נאמנות וללא ניגוד אינטרסים וכן בהתאם לכל הכללים הנוקשים החלים על זיהוי, אישור ואימות מסמכים ואנשים.

אתיקה מקצועית של נוטריון

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה