Notaire français  נוטריון בצרפתית

מי נדרש לקבל עזרת נוטריון בצרפתית?

ישנם מקרים רבים בהם עזרת נוטריון בצרפתית נדרשת. אחד הנושאים החמים הוא עסקות מקרקעין, לדוגמה. על מנת לקבל משכנתא עבור עסקת מקרקעין, יש לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר לבנק המשכנתאות ממנו לוקחים את המשכנתא. ייפוי כח בלתי חוזר דורש אישור נוטריון. כאשר מבקש המשכנתא אינו דובר את השפה העברית על בוריה, נוטריון בצרפתית יכול לאפשר חתימה כזו. במסגרת החתימה על ייפוי כח בלתי חוזר, חובתו של הנוטריון להבהיר לחותם בדיוק על מה הוא חותם ומה המשמעויות של חתימה על ייפוי כח שכזה. כאשר החותם אינו מבין היטב עברית, על ההסבר להגיע בשפה המובנת לחותם – בצרפתית, על ידי נוטריון בצרפתית.

נוטריון בצרפתית

שירותי נוטריון בצרפתית

שירותי תרגום נוטריוני בצרפתית צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 בשנים האחרונות יש תנועה גדולה של משקיעים ועולים מצרפת. חלקם, השאירו עסקים בצרפת והגיעו ארצה, אחרים נשארו בצרפת ומנהלים עסקים ועסקות מקרקעין בארץ. נוטריון בצרפתית נדרש עבור פעולות עסקיות ואישיות רבות – ייפוי כח לבנקים לצורך קבלת משכנתא, ייפוי כח ספציפיים וכלליים על מנת לטפל…